perjantai 11. tammikuuta 2019

Poliisista päivää!

Taistelu Ely -keskusta vastaan kiihtyy


Saa sitä punalihaista lohta Tornionjoestakin


Iisalmen poliisista konstaappeli Xx päivää. Pitäisi tulla kamarille kuultavaksi, kun on Kare Koivisto tehnyt teistä tutkintapyynnön, laiton uhkaus ja kunnianloukkaus. 

No tullaan tullaan kun kerran poliisi käskee. Vai että ihan laiton uhkaus ja kunnianloukkaus. Sillä tavalla. 

No tänään perjantaina käyn kuuntelemassa Iisalmessa poliisilaitoksella, mistä oikein on kysymys ja antamassa vastineeni siihen. Mietiskelen tässä vain sitä, että jos olen laittomasti uhkaillut, niin kauan on koivistoparka joutunut kärvistelemään uhkan alla, kun hänen päätös tuhota minun elämä tuli kesällä 2018 ja nyt tammikuussa 2019 vasta tekee tutkintapyynnön siitä. On siinä yhdellä ihmisellä ollut piinaa kovasti.

Päivitys. Vastine on annettu tutkintapyyntöön. Olin joskus laittanut faceen tämän koiviston kuvan ja siihen kuvatekstin pelle! Se on syynä kunnianloukkaukseen. On se iso herra, kun ei kestä mielestäni ihan asiallista palautetta. Tässä on pikkaasen isompi herra, jota näköjään saa haukkua.


Ja some on täynnä näitä virkamiehiä jollakin tavalla moittivia ihmisiä, joten poliisi varmaan hukkuu kaikkiin kunnianloukkaussyytteisiin, eikä ehdi raiskaajia ja murhamiehiä ottamaan kiinni.
Sitten oli se laiton uhkaus. Olin lähettänyt koivistolle sähköpostia monien postien ohessa ja siellä kerroin että lähtö tulee. Siis tuo lähtö tulee oli se laiton uhkaus. Ja vahvistan edelleen, että lähtö tulee virasta kunhan tämä juttu on saatu päätökseen. Jos vähänkin ollaan oikeusvaltiossa. Koivisto oli luullut, että minä uhkaan tällä lähtö tulee -lauseella hänen henkeä ja turvallisuutta. Höpöhöpö kirjattiin kuulustelupöytäkirjaan myöskin, sillä enhän minä rauhaa rakastava ihminen kenenkään henkeä uhkaa, enkä terveyttä. Koivisto parka oli tänne asti kuulemma elänyt pelossa. Toisaalta hyvä niin ja saa pelätä vielä eteenkinpäin, sillä asia on vielä kesken. Teen kaikkeni että tuollainen virkamies saa todellakin lähdöt virasta. 
Että semmoiset tutkintapyynnöt oli virkamies suuressa voimassaan yksityistä ihmistä vastaan rakentanut. jk. uskon että taustalla on toimi, jolla tahdotaan tehdä minusta väkivaltainen ja epävakaa ihminen. Jolloin on helppo tulevassa oikeudenkäynnissä (aion viedä asian oikeuteen koivistoa ja niitä vasikoita vastaan) koettaa vedota siihen tilanteeseen. Mutta erittäin heikoille jäille koivisto tässä tapauksessa kyllä läksi seikkailemaan. Elämme mielenkiintoisia aikoja vielä pitkään. Kun koivisto saat tämän luettavaksi, elä pikkaanen pelekää, en minä sinua kopsi ohtaan. Ei oikein voi. Kaikkia mielihaluja ei voi aina toteuttaa. Elä vain rauhassa ja hoida virkaasi, niin pitkään kun vielä voit. 

Sota jatkuu

Täällä sivullani alempana on perusteellinen teksti, mistä kaikesta on kyse. http://www.kalaharri.net/2018/06/onko-suomessa-tasa-arvoista-oikeutta.html Lisään nyt Hallinto-oikeudelle lähettämäni valituksen tähän ja se on ennen julkistamatonta tekstiä. 

Jokainen voi lukea siitä, millä perusteilla Ely -keskus on lähtenyt sotaan.

Tässä on alkuun päätös ja "todistajien" todistelut.

VÄLITOIMENPITEET:
O ELY-keskus oli yhteydessä maistraattiin ja sieltä saadun tiedon mukaan Matikai
nen on siirtänyt kirjansa Utsjoelle 24.5-2005 osoitteeseen Rievanradnu 3 B 5
99980 Utsjoki. Matikainen on naimisissa ja hänen puolisonsa asuu Kiuruvedellä.
O ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Kare Koivisto oli saanut tietoonsa Utsjoel
ta Sauli Sarren, joka halusi todistaa Matikaisen asumisesta. Koivisto soitti Sarrel
le 12.6 (puhelinmuistio) ja Sarre kertoi asuneensa Matikaisen seinänaapurina
helmikuun 1 päivästä vuodesta 2018 alkaen. Sarren kertoman mukaan Matikai
nen oli tullut asunnolleen vuonna 2018 toukokuun puolen välin maissa, jota en
nen Matikainen oli käynyt maaliskuussa Utsjoella lyhyen pilkkireissun ajan.
O Koivisto on soittanut 15- ja 17.6.2018 Utsjokelaiselle Mika Aikiolle, jonka äiti oli
asunut Matikaisen naapurina vuoden 2017 elokuusta tammikuun 2018 loppuun
asti. Aikio kävi viikoittain äitinsä luona Matikaisen naapurissa. Aikion mukaan hän
näki Matikaista asunnollaan elokuun alussa ja sitten hirvenpyynnin aikaan syys
kuun alusta lokakuun puoliväliin asti. Muuna aikana ei juurikaan näkynyt merkke
jä asumisesta. Ehkä joitain yksittäisiä kertoja Matikainen kävi Utsjoella.
O Torstaina 14.6.2018 Vesa Länsman (puhelinmuistio) soitti Koivistolleja halusi to
distaa Matikaisen asumisesta Utsjoella. Länsman asuu noin 200 metrin päässä
Matikaisesta ja hän tuntee Utsjoen kyläläiset ketkä siellä oikeasti asuvat. Läns
manin mukaan Matikainen on lähtenyt Utsjoelta viime syksynä noin lokakuun 20
päivä heti hirvijahdin päätyttyä. Takaisin Utsjoella Länsman on nähnyt Matikaisen
seuraavan kerran kesäkuun 12 päivä. Ehkä muutaman kerran käynyt pilkillä ke
väällä.
Länsmanin mukaan Matikainen ei ole Utsjoella vakinaisesti asuva henkilö vaan
käy siellä kesäisin lohenpyynnissä ja syksyllä hirvijahdissa sekä keväisin pilkillä.
Länsman on myös valmis todistamaan asiassa, jos siihen on tarvetta.
O Koivisto soitti 17.6.2018 Jari Kuuselalle (puhelinmuistio), joka asuu Utsjoella Har
ri Matikaisen naapurustossa n. 30 metrin päässä Matikaisen asunnosta. Koivis
toa oli pyydetty soittamaan Kuuselalle, koska hän asuu lähellä Matikaisen asun
toa.
Kuusela kertoi Matikaisen lähteneen loka-,marraskuun vaihteessa Utsjoelta ja,
että hän palasi toukokuun puolen välin maissa venettä tervaamaan. Matikainen
käy kesäaikana lohenpyynnissä ja viipyy vaihtelevasti hirvijahtiin saakka. Kuusela
on asunut kaksi (2) vuotta Matikaisen naapurustossa ja samalla tavalla Matikai
nen oli pois myös edellisvuotena.
Kuuselan mukaan Matikainen ei asu Utsjoella vakinaisesti, vaan käy kesäaikaan
lohenpyynnissä ja syksyllä hirvijahdissa. Muuna aikana Matikaista ei Utsjoella
näy.
4
PÄÄTÖS:
Luvanhakija ei ole oikeutettu saamaan Tenojoen paikkakuntalaisen vapakalastuslupaa
(B-lupa) kalastuskaudelle 2018. Matikainen ei ole oikeutettu pitämään venettä Tenojoen
venerekisterissä 2018 kalastuskaudelle.
Perustelut:
Asia ratkaistaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen
(SopS 42/2017) ja sopimuksen osana olevan Tenojoen kalastussäännön- sekä sopi
muksen voimaansaattamislain perusteella (176/201 7).
Vakinainen asuminen määritellään Tenon kalastussopimusta sovellettaessa tiukemmin
kuin kotikuntalaissa (201/1994). Voimaansaattamislain 9 §:n mukaan henkilön katsotaan
asuvan vakinaisesti Tenojoen vesistön jokilaaksoissa, kun hänen kotikuntalain 2 §:ssä
tarkoitettu kotikuntansa on viimeistään kalastuskautta edeltävän vuoden viimeisenä päi
vänä ollut Utsjoki tai man, ja kun henkilö on tosiasiallisesti asunut Tenojoen vesistön jo
kilaaksojen varressa vähintään seitsemän kuukauden ajan kalastuskautta edeltävän (
vuoden aikana. Näiltä osin asumisen määritelmä on tiukentunut edelliseen kalastusso
pimukseen verrattuna. Matikaisen kotikuntana on ollut 24.5-2005 lähtien Utsjoki, missä
hänellä on osoitteena Rievanradnu 3 B 5. Matikaisen oman selvityksen ja asiassa kuul
tujen todistajan lausuntojen perusteella Matikaisen tosiasiallisen asumisen vaatimus ei
täyty 7 kuukauden keston osalta.
Asumisessa on kiistatonta, Matikaisen oman selvityksen ja todistajien lausuntojen perus
teella, kesä- heinä ja elokuun (10.8 asti) asuminen. Lisäksi hirvenpyyntiaika 1 .9-1 5.9 se
kä loka- ja marraskuussa noin kaksi viikkoa kumpanakin kuukautena.
Joulukuussa Matikainen ei ole kertomansa mukaan ollut Utsjoella. Tammikuussa hän on
käynyt Utsjoella ja helmikuussa ei ole ollut siellä.
Maaliskuun alussa 2018 Matikainen kertoo tulleensa Utsjoelle, mutta ei kerro sen tar
kemmin siellä viettämäänsä aikaa. Maaliskuun lopussa Matikainen on matkustanut Mek
sikoon. Huhtikuun alun hän on ollut Thaimaassa ja sen jälkeen kertomansa mukaan pa- (
lannut kotiin kertomatta tarkemmin, mille paikkakunnalle.
Huhtikuun alussa Matikainen kertoi matkustaneensa Thaimaahan tekemään työsopi
muksen ja sen jälkeen palanneensa kotiin. Tarkempia aikoja ei mainita. Matikainen jak
soi kertomansa mukaan olla kotona viikon, kunnes vapun aikana kävi puolisonsa luona.
Toukokuun puolenvälin jälkeen hän ilmoitti tulleensa tenvaamaan veneensä Utsjoelle.
Matikaisen oman selvityksen perusteella asumista Utsjoella tulee noin 5 kuukautta sekä
lisäksi joitakin tarkemmin määrittelemättömiä päiviä talvikuukausina.
Matikainen on kertonut sairastelleensa, ja samaan aikaan hän on kuitenkin harrastanut
lohensoutua, hirvenpyyntiä ja raudunpilkintää. Hänen kertomansa magneettikuvauksetja
fysikaaliset hoidot eivät ole vaatineet muutamaa päivää pidempää poissaoloa Utsjoelta.
Joten sairastumisilla ei ole ratkaisevaa merkitystä asiassa. Lisäksi todistajien kertoman
5
mukaan Matikainen ei ole asunut Utsjoella ainakaan lokakuun lopun tai marraskuun puo
lesta välin toukokuun puoleen väliin asti. Tänä aikana hän on ehkä käynyt siellä muuta
man kerran, lähinnä kevättalvella pilkkireissulla.
Matikainen ei ole tosiasiallisesti asunut Utsjoella Tenojoen voimaansaattamislain 9 §
määrättyä seitsemää kuukautta kalastuskautta edeltävän vuoden aikana. Näin ollen lu
vanhakijalla ei ole oikeutta saada paikkakuntalaisen vapakalastuslupaa siihen liittyvine
muine oikeuksineen, kuten veneen rekisteröintiin Tenojoelle kalastuskaudelle 2018.

Valitus Ely –keskuksen päätökseen nro 490/5715-2018

Ely-keskus on päätöksellään estänyt minua kalastamasta Tenolla ja samalla tuhonnut elinkeinoni, elämäni ja ajanut minut tilanteeseen, jossa minun täytyi myydä irtaimistoni pois ja muuttaa paikkakunnalle, jossa työnteko, matkustaminen ja sairastuminen ovat sallittua vielä Suomessa. 
Ely –keskuksen päätös ja perustelut ovat kuitenkin täysin perättömiä, perustuen olettamuksiin, mielipiteisiin, virheisiin ja jopa valheisiin. Nämä kaikki väittämäni pystyn todistamaan seuraavassa selonteossa todistajien, lääkärinlausuntojen ja työnantajan todistelujen myötä oikeaksi.
Näin ollen vaadin Ely –keskusta oikaisemaan päätöksen ja korvaamaan aiheuttamansa suuren vahingon, jonka korvausvaatimuksen esitän jäljempänä.

Todistelut:
Asuminen: Muutin Utsjoelle talviasuttavaan kunnan vuokrarivitaloon Rievanradnu 3 b 5 vuoden 2005 toukokuussa. Ja jatkui tämän vuoden kesäkuuhun saakka samassa paikassa. Siitä lähtien asumiseni on jopa maistraatin mukaan vakituista. Ohessa lainaus maistraatin sivuilta.
Henkilön kotikunta ei muutu, jos hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa:
1) enintään yhden vuoden kestävästä työtehtävästä, opiskelusta, sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä;
2) hoidosta perhehoidossa tai laitoshoidossa taikka asumisesta asumispalvelujen avulla;
3) merillä olosta laivaväkeen kuuluvana;
4) rangaistuksen suorittamisesta rangaistuslaitoksessa;
5) eduskunnan tai valtioneuvoston jäsenyydestä taikka julkisesta luottamustoimesta; tai
6) asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisesta.
Asumiseni tila on vuodesta toiseen pysynyt samanlaisena. Kalastan kesät lohta, metsästän syksyllä hirviä, ja välillä käyn ulkomailla kalastus- ja metsästysmatkoilla, pääsääntöisesti vasta vuodenvaihteen jälkeen. Tahdonkin tässä vaiheessa selvittää, miksi matkailu katsotaan tämän Ely –keskuksen päätöksen myötä asumisaikaa katkaisevaksi. Milloinkaan en ole saanut vastausta kysymykseeni Ely –keskukselta, monenko päivän, viikon tai kuukauden loma- tai työmatka katkaisee vakituisen asumisen. Maistraatin mukaan enintään vuoden yhtäjaksoinen em. toiminta ei vielä katkaise vakituista asumista.
Kun tänä keväänä  kysyin puhelimessa Ylijohtaja Jaakko Ylinampalta, katkaiseeko matkustelu ja sairastelu (johon palaan myöhemmin) asumisajan, hän minulle sanoi selkeästi, että ei katkaise. Tämän lausuman hän jälkeenpäin kielsi, mutta minulla on valalle menevä todistaja, joka kuuli keskustelumme. Ylijohtaja Ylinampa siis valehtelee.
Katson että olen voinut aukottomasti todistaa, että en keinottele asumiseni kanssa Tenon paikallisluvan saadakseni, vaan asumiseni on todella vakituista. Muutin 2005 tänne pysyvästi, enkä miksikään kesätenolaiseksi. Utsjoelta matkustelee moni muukin, eikä joudu tämmöisen ajojahdin kohteeksi.
Kalastusluvat 2005-2017: Vuodesta 2005 lähtien olen saanut Tenon paikallisluvan seuraavasti. Vuodet 2005 – 2012 lupa tuli, kun sen vain kävin hakemassa. Sitten vuosina 2013-2016 jouduin tekemään asumisestani ilmiantojen pohjalta asumisselvityksen sähköpostilla Ely –keskukseen ja lupa myönnettiin. Vuonna 2017 jostain syystä ei tarvinnut selvitystä tehdä, vaikka edelleen asumiskuviot kulkivat samaa rataa eli kalastuslupa myönnettiin.
Matkustaminen: Missään Ely –keskuksen säännöissä tai pykälissä ei ole mainintaa kuinka pitkään ihminen saa matkustella, käydä töissä tai sairastua niin, että joutuu hoitoon toiselle paikkakunnalle. Kuitenkin Ely –keskus on minun tapauksessa toiminut siten, että vähentänyt asumisajasta matkustelut, työmatkat ja sairaalareissut muille paikkakunnille. Vuodesta 1999 olen toiminut matkanjohtajana eri matkatoimistojen puolesta ja matkustellut todella paljon. Ulkomaanmatkoja on tuolla ajalla kertynyt satoja. Matkat ovat liittyneet vuodesta 1992 alkaneen toimittajauraani ja noista matkoista olen kirjoittanut satoja artikkeleita. Työstänyt DVD elokuvia sekä televisio-ohjelmia. Matkusteluni on säännöllisen epäsäännöllistä. Joka vuosi useita matkoja kuitenkin eri puolille maailmaa ja tämähän näitä ilmiantajia on myös on vuosien ajan harmittanut.
Kun Utsjoelle muutin 2005, tilanne oli edelleen sama kuin em. tilanne. Matkustelin ja kirjoitin artikkeleita ja eräaiheisia kirjoja. Vuodesta toiseen kävin kiertämässä maailmalla kalavesiä ja metsästysmaita. En todellakaan ollut fyysisesti Utsjoella näyttämässä naamaani noiden matkojen aikana.
Uuden työni neuvottelut olivat alkaneet 2018 alkuvuodesta. Jouduin tekemään kaksi matkaa Thaimaahan tämä uuden työni tiimoilta. Välillä kävin Meksikossa matkanjohtajana. On selvää, etteivät ilmiantajat ole minua paikkakunnalla nähneet.
Sain vuosien aikana kuulla, kuinka Utsjoella oltiin kateellisia, kun tänne tullut etelänvetelä saa suuria lohia, kirjoittaa niistä lehtijuttuja, tekee DVD elokuvia, kirjoittaa kirjoja ja sitten vielä talvella käy ulkomailla onkimassa vieläkin suurempia kaloja. Ja kenties sen vuoksi alkoi noita ilmiantoja tulla Ely –keskukselle vuonna 2013. Ja konkretisoitui nyt 2018 ilmiantojen tulvaan väärin todistuksin ja valhein.
Tahdon, että hallinto-oikeus selvittää, kuinka paljon ihminen saa matkustaa a) viikossa, b) kuukaudessa, c) vuodessa ilman että asumisvelvoite paikkakuntalaisen lupaa varten menetetään. Tätä olen monesti kysynyt Ely -keskukselta saamatta minkäänlaista vastausta. Ainoa vastaus oli Ylijohtaja Ylinampan puhelimessa antama vastaus, että matkustelu ja sairastelu muulla paikkakunnalla eivät katkaise asumisoikeutta, vaikka hän tämän kertomansa sitten jälkeenpäin kielsi.

Sairastuminen: Vuosittain ihminen saattaa sairastella ja Utsjoen terveyskeskuksen hoitotaso ei kaikkiin sairauksiin ole riittävä. Vuosi 2017 oli kohdallani monelta osin todella vaikea.
Äitini aivoverenvuoto laittoi hänet pysyvästi liikuntakyvyttömäksi ja sairaalahoitoon. Vuoden 2017 aikana jouduin usein talven aikana käymään Joensuussa hoitamassa äitini asioita. Utsjoelta ei lähdetä päivän tai kahden reissuille tuhannen kilometrin päähän. Matkat kotimaassa suunnitellaan niin, että samalla hoidetaan monia läheisiin liittyviä asioita. Ely –keskus kertoo, että vaimoni asuu Kiuruvedellä. Niin asuu, koska hän on töissä siellä. Se ei liene kiellettyä. Poikani asuu Joensuussa ja samoin äitini oli Joensuussa hoidossa sairaalassa. Lisäksi minulla on ystäviä ympäri Suomea, eikä heidänkään tapaaminen pitäisi olla kiellettyä. Silloin yhdellä reissulla on pitempään etelässä ja hoitaa kerralla asiat siihen malliin, että voi palata takaisin kotiin.
Elokuussa lopetin kalastuksen 10.8 ja tunsin olevani pahoinvoiva. Olin asunnossani yksin ja päätin lähteä pitkän kesän jälkeen käymään vaimoni luona. Pitkä ajomatka oli vaikea ja loppumatkasta sain ensimmäisen kohtauksen päälle tulevassa sairaudessa.
Ehdin olla vaimoni luona viikon, kun yhtenä aamuna en päässyt sängystä ylös ja vaimoni soitti ambulanssin. Mikä olisi tilanne ollut, jos olisin jäänyt Ely –keskuksen vaatiman asumisajan täyttämisen vuoksi Utsjoelle?
Jouduin Iisalmen aluesairaalaan, josta samana päivänä ambulanssilla Kuopion Yliopistolliseen sairaalaan. Siellä olin muutaman yön (voin toimittaa tarvittaessa lääkärintodistuksen) ja sitten kotihoitoon. Olin useita viikkoja riippuvainen vaimoni hoidosta ja en esim. voinut ajaa autoa lainkaan. Ely –keskus ei ole edes huomioinut tätä sairauttani lainkaan. Heidän mielestä ihminen ei saa sairastaa, he kieltävät sen.
Veri veti tietenkin kotiini ja sain metsästyskaverin kuskiksi ja tulimme Utsjoelle elokuun lopussa. Hirvijahti alkoi 1.9, johon tähtäsimme aloituksen. Kaverini ampuikin koiraltani kaksi hirveä, itse en voinut tunturiin kulkea sairauteni vuoksi. Tahdoin silti mukaan metsästämään, vaikkakin pystyin toimimaan vain nuotioukkona. Pitkin syksyä pystyin liikkumaan sairaudestani huolimatta hieman ja lääkärin mukaan se liikkuminen oli kuntoutumisen kannalta ehdotonta. Ely –keskus on vähätellyt tätä sairauttani ja sivuuttanut senkin ja kertoo, ettei sairauksillani ole ratkaisevaa merkitystä asian ratkaisemisessa. Eli Ely –keskus on kieltänyt sairastumisen ja niiden hoitamisen ulkopaikkakunnalla. Kuukausia olin kuitenkin varsin riippuvainen läheisistä ja kavereista, liikkuminen oli aika ajoin todella vaikeaa. Sain kyytejä hirvijahtiin vielä lokakuussa ja marraskuussa kavereiden avustuksella. Eli olin Utsjoella.
Vuosi 2018 oli talven osalta vaikea, sillä jouduin hirven ruhjomaksi koiraa hakiessani metsästä loppukaudesta 2017. Osaltaan ketteryyteni väistää päälle rynnivää hirveä vaikutti vielä tasapainoaistin vaillinainen toiminta.
Särkynyttä olkapäätä tutkittiin Utsjoella ja Rovaniemellä. On selvää, että nämä matkat eivät ole pitkiä, mutta miksi Ely –keskus suhtautuu näihin vähättelevästi. Mikä oikeus on Ely –keskuksella vähätellä vammojani ja sairauksiani ja käyttää niitä minua vastaan lupakäsittelyssä.
Talvella 2018 äitini vointi huononi huomattavasti ja jouduin olemaan viikkoja Joensuussa poikani luona pitkin talvea. Samalla matkalla olin vaimoni luona Kiuruvedellä ja kävin fysikaalisessa ottamassa hoitoja särkyneeseen olkapäähän (näistäkin saa tarvittaessa todistukset, uskoisin). Kerralla hoidetaan monta asiaa kun etelään lähdetään. Kuten kaikki Utsjoella asuvat. Ei ole heidän matkoja ja sairasteluja kytätty sekä vaadittu niistä päiväkirjoja.
Loppukeväästä sairastuin ulkomaan matkani huhtikuun puolella erikoiseen tautiin, joka vei yli kahdeksi viikoksi minut lähes petipotilaaksi. Ohessa on sairaskertomus siitä. Huonosta kunnostani huolimatta ajoin takaisin Utsjoelle, jossa jouduin lopulta tiputukseen.
Kun kuntouduin riittävästi, oli edessä jälleen matka etelään. Äitini pääsi sairaalasta toukokuun lopulla hoitokotiin, eli ns. uuteen kotiin. Poikani kanssa muutimme äitini tavaroita entisestä asunnosta hoitokotiin ja sisustimme hänelle kotia. On selvää, että päiväseltään ei noita asioita hoideta, vaan siinäkin menee aikaa. Enkä ollut taaskaan fyysisesti Utsjoella.
Tämän matkan yhteydessä uuden työni takia olin viikon Riihimäen Erämessuilla yrityksemme osastolla töllisteltävänä. Enkä ilmiantajien mieliksi Utsjoen raitilla näkyvissä.
Kun Riihimäeltä läksin ajamaan Utsjoelle suoraa tietä, sain kuulla että äitini oli menehtynyt.
Todistajat: Nyt käyn läpi todistaja kerrallaan ja kumoan heidän valheensa, olettamuksensa ja mielipiteensä asumisestani.
-Sauli Sarre: Kertomansa mukaan Sarre on muuttanut naapuriini 1.2.2018. Silti hän voi todistaa ja tietää minun asumisestani Ely –keskuksen vaatiman 7 kk ajalta vain 4 kk asumiskokemuksen myötä. Kuinka 4 kk naapurissa olo voi olla vakavasti otettava todistus 13 vuotta samassa osoitteessa asuvaa vastaan.
Hänen todistuksensa voi lukea, mutta kun sitä tarkemmin katsoo, siinä on olettamuksia vain. Hän valheellisesti kertoo minun tulleen asunnolleni vasta toukokuun puolivälin jälkeen ja käyneen maaliskuussa vain pilkillä. Toukokuussa tulin Utsjoelle toukokuun alkupuolella em. sairauden aikana ja siitä tiputukseen. Hän muuten näki minut silloin terveyskeskuksessa, joten miksi piti valehdella tuo toukokuun tuloaika. Lisäksi maaliskuussa olimme vaimoni kanssa Utsjoella, mutta emme pilkkireissulla ollenkaan. Siinäkin Sarre valehteli ja oletti vain asioita. Pidän siis Sarren lausuntoja höpöpuheina ja yrityksenä saada minua pois Utsjoelta. Jonkun kaunan vuoksi uskoisin. Sarren todistusta ei voi pitää mitenkään luotettavana.
- Mika Aikio. Hän kertoo äitinsä asuneen vuodesta 2017 elokuusta vuoden 2018 tammikuuhun naapurinani. Mika oli kertomansa mukaan käynyt viikoittain äitinsä luona ja kertoi nähneensä minua vain hajanaisia kertoja. Kuten lausunnossa kerrotaan, ehkä joitain yksittäisiä kertoja Matikainen kävi Utsjoella. Jälleen samalla olettamuslinjalla. Voisin kääntää tämän niin päin, että pidän Autiota myös ihmisenä, joka ei asu paikkakunnalla. Perustan väitteeni siihen, että en ole häntä ihmeemmin nähnyt Utsjoella. Kuten en satoja muitakaan ihmisiä. En nimittäin kyttää muiden kulkemisia. Jos todistus on sillä pohjalla että en ole ollut näkyvissä niillä kerroilla, kun hän on äitinsä luona käynyt, niin pehmyttä on todistus. Olenhan minä voinut olla juuri sillä hetkellä tunturissa hirvenpyynnissä, punttisalilla, kirkossa, kaupassa, nukkumassa, tai ihan mitä tahansa tekemässä. Tuskin minun täytyy jokaisen Aikion kulkemisen aikana olla ovella näyttämässä naamaani, että täällä ollaan. Aikion todistus on myös niin hatara, ettei sillä ole mitään arvoa. Olettamus, että en ole asunut paikkakunnalla, kun hän ei ole sattunut näkemään minua. Voin todistaa, että aika moni muu on nähnyt minut. Mm. hirvikaverini ja jopa hirvenlihat lahtivajalta ottanut henkilö, joka palautti lihat minulle takaisin syksyllä 2017 tähän asuntoni pihaan. Aikion todistusta ei voida siis pitää mitenkään luotettavana.
-Vesa Länsman.  Länsman kertomansa mukaan asuu 200 metrin päässä asunnostani. Se ei pidä paikkaansa, matka on pitempi. Lisäksi Länsmanin asunto on mäen alla koivupusikkojen takana, josta ei mitenkään voi edes nähdä tähän mäelle. Ja vaikka Länsman tuntee utsjokisia, miten se liittyy tähän hänen todistukseensa? Tunnen minäkin paljon utsjokisia. Tässä tullaan samaan näkemiskysymykseen kuin kahden aikaisemman osalta. Kun lukee noita, niin voisi listaan laittaa vaikka sata utsjokista, niin kaikkien heidän antamat päivämäärät vaihtelevat sen mukaan, mitä kukakin näkee ja ennen kaikkea muistaa. Länsman vain olettaa minun olleen muualla ja olettaa minun käyneen keväällä pilkillä. Tänä keväänä en käynyt kertaakaan pilkillä. Olin vain kotona. Parhaiden pilkkiaikojen aikana olin em. tavalla sairaana ja tiputuksessa. Ei heikossa kunnossa lähdetä pilkille. Lisäksi nuo Länsmanin kertomat Utsjoelta lähtöajat ja saapumisajat perustuvat vain hänen muistelemiinsa näköhavaintoihin. Kuten jo olen kertonut, en minä nähnyt häntäkään montaa kertaa vuoden aikana. Herää kysymys, onko Vesa Länsman paikkakuntalainen? Näen, että Länsmanin todistus on erittäin epäluotettava ja perustuu vain olettamuksiin ja mielipiteisiin.
-Jari Kuusela. Tämä todistaja kertoo minun lähteneen loka-marraskuun vaihteessa. Kuusela ei siis kertomansa mukaan ole nähnyt, kun kuljimme kaverieni kanssa hirvijahdissa marraskuun 17 päivää saakka. Vaikka automme seisoivat parkkipaikalla hänen parkkipaikan vieressä. Se siitä hänen todistelusta ja näkemisestä. Voisinpa sanoa, että en nähnyt Kuuselaa montaa kertaa vuoden aikana, joten onkohan hän oikeutettu myöskään paikkakuntalaisen lupaan. Joten tästä ei taida kannattaa enempää jatkaa. Kuuselan todistelu on samaa sarjaa, olettamus ja mielipide. Hänen todistajalausunnon viimeinen virke kuvaa kaiken. Muuna aikana Matikaista ei Utsjoella näy. Tämän hän mahtipontisesti kertoo 2 vuoden asumisen kokemuksella ihmisestä, joka on asunut Utsjoella vuodesta 2005 lähtien, siis 13 vuotta. Näen että Kuuselan todistus on erittäin epäluotettava ja perustuu valheisiin ja olettamuksiin.
Yhteenveto todistelusta: Ely –keskus on vaatinut minulta päiväkirjamaisen todistelun asumisestani. Pitääkö Suomessa kaikkien ihmisten alkaa pitämään päiväkirjaa, että voi tarvittaessa todistaa missä on liikkunut? Ja herää vastakysymys, eikö näiltä todistajilta ja ilmiantajilta pitäisi tulla yhtä tarkka päiväkirja liikkumisistani? Onko heillä tarkat päivämäärät kalenterissaan, milloin ovat minut nähneet? Ja onko näkemättömyys miten luotettava todiste ihmisen asumisesta? Sillä perusteella voisin itsekin väittää että yli puolet kuntalaisista ei ole vakituinen asukas, kun en kerran ole heitä nähnyt!!!
Kuka pystyy tekemään selkoa olemisistaan ja menemisistään puolen vuoden takaa, edes omistaan, saatikka naapurin tai jonkun muun kyläläisen? Näkisin, että tässä tilanteessa heidän todistukset ovat vain arvioita, olettamuksia, mielipiteitä ja jopa valheita. Jos minulta vaaditaan asumisselvitys päivän tarkkuudella, jota Ely –keskus päätöksessään tuntuu vaativan, täytyy todistajien esittää yhtä aukoton päiväkirjatodistus minun poissaoloista.
Nyt nämä todistajien lausunnot ovat enemmän sellaista mutu –tuntumaa, että on se saattanut olla tai on saattanut olla olematta. Suomessa on yksi kansakunta, joka toimii noin. Ne ovat savolaisia kun tuolla tavalla asioita ratkovat. Mitään faktoja asumisajastani eivät ole voineet esittää, samoin kuin Ely –keskus on jättänyt huomioimatta asumisajassani matkat ja sairastelut, sillä ne eivät ylijohtaja Ylinampan lausunnon mukaan vähennä asumisaikaa ja tästä pidän kiinni. Oikeasti ottaen asumiseni on ollut vakituista vuodesta 2005 lähtien 12 kk joka vuosi.
Oma selvitykseni Ely –keskukselle on riittävä, sillä asumistani tuli jälleen täyteen toukokuun 2017 alusta huhtikuun 2018 loppuun varmasti 7 kk Ely –keskuksen keksimän säännön mukainen aika. Tarvittaessa tämän pystyn todistamaan vaimoni pitämän päiväkirjan myötä (jota en tähän liitä vielä, sillä päiväkirjan pitäminen ei minkään lain mukaan ole pakollista, vaan lähettämäni selvitys pitää riittää). Naurettavuuksiin mennyttä prosessia voi halutessaan lukea www.kalaharri.net
Ihmettelen myös, miten Ely –keskus voi yrittää rajoittaa yksilön liikkumisvapautta pelotteena Tenon paikallisluvan menetys. Tämä ei nykypäivän Suomessa pitäisi olla mahdollista, mutta niin vain tuntuu olevan.
Kahteen asiaan tahdon Hallinto-oikeuden kiinnittävän huomiota. 1. Vuodesta 2005 alkanut vakituinen asumiseni samassa osoitteessa ja 2. kuinka matkustaminen ja sairastaminen toisella paikkakunnalla Ely –keskuksen mukaan vähentävät asumisaikaa, vaikka missään heidän säännöissä siitä ei ole mitään mainittu.
Näin ollen vaadin Hallinto-oikeutta toimimaan oikeudenmukaisesti ja kumoamaan Ely –keskuksen päätöksen ja vaadin vahingonkorvauksena menetetystä elinkeinosta, muuttokustannuksista, menetystä elämästä kotipaikkakunnalla, maineen menetyksestä yhteensä 50.000 euroa. Toimitan erillisen korvauslaskelman tarvittaessa.
Irtolaisena asuntovaunussa 2.7.2018

Harri Matikainen
Toimittaja/kirjailija

Ei ole Tenolle kaipuuta, lohestus onnistuu muuallakin ilman kyttääjiä asuinpaikan suhteen. 

Tässä vielä Ely -keskukseen lähetetty päiväkirja todisteeksi asumisestani. Ei riittänyt sekään. Kuka Suomessa joutuu näin tarkasti kertomaan asumisensa. Ei edes kunniakansalaisemme, kunhan vain tulevat rajan yli ja hyvinvointi on taattu. 

Harri Matikainen liite päätös nro 490/5715-2018


Harri Matikaisen päiväkirja allekirjoittaneen (Anja Remes) pitämänä. Tällä päiväkirjalla todistan Harri Matikaisen loma- ja työmatkat sekä myös sairastelut ajalta 5/2017 – 6/2018.
Harri on asunut vuodesta 2005 lähtien vakituisessa osoitteessa Utsjoella ja näiden vuosien aikana hänellä on ollut paljon työmatkoja ympäri Suomea sekä vuosittain myös työmatkoja ulkomaille. Olen joka vuosi pitänyt Harrin matkoista päiväkirjaa ihan omaksi iloksi ja nyt sitä näköjään tarvitaan todistamaan Harrin liikkumiset. Ei taida Suomessa olla muita ihmisiä, joiden kulkemisia pitää todistella näinkin tarkasti ja silti Ely –keskus mielivaltaisesti päättää vastoin selvityksiä kalastuslupa-asiassa kielteisesti Harrin suhteen.
2017 toukokuu-joulukuu
26.4.2017                                  Thaimaan matkan jälkeen Harri meni Utsjoelle kotiinsa
10.-11.5. Joensuu                    vierailu läheisten luona, Harrin äiti on aivoinfarktin sairastumisen jälkeen ollut sairaalahoidossa
5.-15.7. Alaska                         työmatka Alaskaan                                          
17.-19.8. Kiuruvesi                  sairastuminen Utsjoella ja tulo luokseni
19.-21.8.Kuopio/KYS               ambulanssilla sairaalaan
22.8.-2.9. Kiuruvesi                 toipuminen alkoi vakavasta sairaudessa luonani, mies ei ollut kykenevä yksin asumaan
23.9. Jalasjärvi                                                    hirvikoira viety harjoituksiin Jalasjärvelle
24.9.-2.10. Kiuruvesi               toipumista luonani
3.10. Kuopio/KYS                     jatkotutkimuksiin Kuopioon
3.-5.10. Joensuu                      Kuopiosta läheisiä tapaamaan Joensuuhun, Harrin äiti heikossa kunnossa
6.-14.10. Kiuruvesi                  edelleen toipumista sairaudesta Kiuruvedellä
29.-30.10. Jalasjärvi                hirvikoiraa viety harjoituksiin Jalasjärvelle
4.-5.11.Jalasjärvi                      hirvikoiraa viety harjoituksiin Jalasjärvelle
6.-10.11. Kiuruvesi                  toipumista Kiuruvedellä
11.11. Jalasjärvi                       hirvikoiraa viety metsälle Jalasjärvelle
18.-20.11. Jalasjärvi                hirvikoiraa viety metsälle Jalasjärvelle
21.-23.11. Joensuu                  läheisiä katsomaan Joensuuhun
24.11. Kiuruvesi                       luokseni Kiuruvedelle toipumaan
25.11. Kauhava                        hirvikoiraa viety haukkukokeisiin Kauhavalle
26.-27.11. Jalasjärvi                hirvikoiraa viety metsälle Jalasjärvelle
28.-31.11. Kiuruvesi                hirvikoiraa käytetty metsällä Kiuruvedellä
1.-3-12. Padasjoki                    hirvikoiraa viety metsälle Padasjoelle
4.-12.12. Kiuruvesi                  hirvikoiraa viety metsälle Kiuruvedelle
13.-15.12. Nurmes                  työmatka Nurmeksen Lokinlammelle toimittajakollegan kanssa
16.12. Raahe                            hirvikoiraa viety haukkukokeeseen Raaheen
19.-20.12. Joensuu                  Harrin äiti huonossa kunnossa, katsomaan Joensuuhun
21.-26.12.Kiuruvesi                 joulu läheisten kanssa Kiuruvedellä
27.-31.12. Ruotsi                     työmatka Ruotsiin

2018 tammikuu-kesäkuu
1.-8.1. Kiuruvesi                       toipuminen sairaudesta Kiuruvedellä
9.-19.1. Thaimaa                     työmatka Thaimaahan
23.1. LKS Rovaniemi                tutkimukset sairaalassa        
3.2.-1.3. Kiuruvesi/Joensuu   läheisten luona/toipuminen sairaudesta
10.-11.3. Kiuruvesi                  käynti luonani ennen matkaa Meksikoon
12.-22.3. Meksiko                    työmatka Meksikoon
17.-26.4. Thaimaa                   työmatka Thaimaahan
27.4.-11.5. Kiuruvesi/Joensuu Harrin äidin kunto heikkenee ja käynti luonani Kiuruvedellä
12.5. Jalasjärvi                                                    hirvikoiranpennun haku Jalasjärvellä
13.5.Kiuruvesi                          lepopäivä Kiuruvedellä ennen matkaa pohjoiseen
14.5. LKS Rovaniemi                tutkimuksissa sairaalassa
23.5. LKS Rovaniemi                tutkimuksissa sairaalassa
2.6. Joensuu                             Harrin äidin muutto uuteen hoitokotiin
3.-4.6. Kiuruvesi                       käynti luonani Kiuruvedellä
5.-6.6.Jalasjärvi ja Tampere  työmatka
7.-10.6. Riihimäki                     työmatka Riihimäen Erämessuille
10.6 Utsjoki                               kotimatka ja Harrin äidin kuolema
Tässä on päiväkirjamaisesti Harrin matkailut em. ajalta niin kuin minä olen ne kalenteriini kirjannut. En ole listannut tähän Utsjoella olemista, sillä senhän kertoo järkikin, että kaikki väliajat Harri on asunut kotonaan Utsjoella, jossa minäkin lomani vietän. Tämän kaiken voin todistaa valalla ja esittää päiväkirjan alkuperäisenä tarvittaessa. Olen pitänyt tämänkaltaista kalenteripäiväkirjaa vuosikausia,tähän otin näytteen pyydetyltä ajalta 2017-2018.
Ihmettelen miksi Ely –keskus vähentää työ- ja lomamatkat vakituisesta asumisajasta Harrin kohdalla. Samoin sairaalassa oloajat ja tutkimukset näköjään on myös vähentänyt Harrin asumisaikaa. Tämä on ennenkuulumatonta mielivaltaa, vailla mitään laillista perustetta.
Harri on vuodesta 1992 alkaen ollut eräalan toimittajana. 2005 hän muutti työn perässä Utsjoelle ja jäi sinne pysyvästi.
Vuonna 2012 Harri jäi freelanceriksi erätoimittajana ja jatkoi kirjojen (7 omaa kirjaa julkaistu) ja eräalan julkaisujen kirjoittamista. Samoin hän teki DVD elokuvia ja televisio-ohjelmia Tenolta.
Nämä päiväkirjassa merkityt metsästys- ja kalastuspäivämäärät ovat olleet samanlaista työskentelyä uutta kirjaa varten, sekä lehtijuttuja varten, materiaalia keräten.
Anja Remes
Kiuruvesi 14.7.20182 kommenttia:

  1. Aijai, kyllähän se omaan ja parin kaverinkin korvaan kuulostaa ihan täydeltä ajojahdilta Harria kohtaan. Päätti oikeus mitä päätti on se selvää että, ihmiset jotka ei pidä Harrista syystä tai toisesta on päättänyt vähän suoranaisesti kiusata sinua.. Näin jopa nuoremman kalastajan näkökulmasta.. Itsellä on ikää vasta 23 vuotta ja silti pystyn selkeästi rivien välistä tulkitsemaan tämän ihan pelkäksi kiusan teoksi.. Onko Harri joskus törmällä sanonut vähän ilkeästi/provosoivaan sävyyn tälle Kare Koivistolle ? Josta isomies on pahoittanut mielensä niinkin pahasti, että siitä on pitänyt vetää herne nokkaan ja saatu loistava idea, kostaa ja vähän kiusata Harria... Aika selkeästihän tämä näyttää pelkältä KIUSAAMISELTA.. Aikuisia miehiä kaikki ja vielä valtion lafkassa toimivat.. Kyllä pistää nuorella miehelläkin miettimimään..

    VastaaPoista
  2. Vaikea on ollut sanoa sille mitään, kun koskaan en ole tavannut koko herraa. Ajojahtia se totta on.

    VastaaPoista